Nyckeltal för Segerstedt Fastighetsbyrå AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 332 9 949 8 672 9 814
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 135
Total omsättning 9 332 9 949 8 672 9 949
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 869 3 386 2 782 3 167
Personalkostnader 6 123 5 142 5 212 6 144
Avskrivningar 41 21 0 0
Summa rörelsekostnader -10 033 -8 549 -7 994 -9 311
Rörelseresultat -701 1 400 678 638
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -706 1 364 4 054 562
Skatt 0 296 138 134
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -706 1 364 4 054 562
Årets resultat -706 1 068 3 916 428
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 3 460 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 36 85 76
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -706 1 364 4 054 562
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 104 145 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 104 145 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 3 460 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 5 000 5 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 104 145 5 000 5 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 15 0 5 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 500 0 2 187 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 030 779 3 079 930
Summa kortfristiga fordringar 1 545 779 5 271 930
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 685 3 248 1 693 1 458
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 230 4 026 6 963 2 388
Summa tillgångar 2 333 4 171 11 963 7 388

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 575 707 1 791 1 363
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 500 0 0 0
Årets resultat -706 1 068 3 916 428
Summa fritt eget kapital 369 1 775 5 707 1 791
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 469 1 875 5 807 1 891
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 500 2 500 2 500
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 500 2 500 2 500
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 151 220 61 192
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 1 250
Övriga kortfristiga skulder 1 713 1 576 3 595 1 554
Summa kortfristiga skulder 1 864 1 796 3 656 2 996
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 333 4 171 11 963 7 388

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 7 6 6 9
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 1 200 5 000 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 119,64 % 224,22 % 190,48 % 79,71 %
Soliditet (%) 20,10 % 44,95 % 48,54 % 25,60 %
Avkastning på eget kapital (%) -150,53 % 72,75 % 69,81 % 29,72 %
Riskbuffert (%) -30,32 % 32,00 % 33,22 % 7,25 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -7,62 % 13,35 % 45,77 % 4,95 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!