Nyckeltal för Slutplattan SEVMA 115982 AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 1 673 2 406 2 494
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 6 5 0 0
Total omsättning 6 1 678 2 406 2 494
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 56 53 52
Handelsvaror 1 0 0 0
Övriga externa kostnader 56 419 406 432
Personalkostnader 0 1 051 1 100 1 033
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -57 -1 526 -1 559 -1 517
Rörelseresultat -51 153 847 976
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -54 224 833 966
Skatt 0 30 183 207
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -54 224 833 966
Årets resultat -54 194 650 759
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 97 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 26 15 10
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -54 224 833 966
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 660 570
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 660 570
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 660 570

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 25 19
Summa varulager 0 0 25 19
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 1 178 193
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 339 119 84
Summa kortfristiga fordringar 1 340 297 277
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 115 640 241 311
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 117 979 564 608
Summa tillgångar 117 979 1 224 1 178

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 46 202 253 194
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -54 194 650 759
Summa fritt eget kapital -8 396 903 953
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 92 496 1 003 1 053
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 278 118 53
Summa långfristiga skulder 0 278 118 53
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 15 15 16
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 25 190 89 56
Summa kortfristiga skulder 25 205 104 72
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 117 979 1 224 1 178

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 350 700 700
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 464,00 % 478,05 % 517,31 % 816,67 %
Soliditet (%) 78,63 % 50,66 % 81,94 % 89,39 %
Avkastning på eget kapital (%) -58,70 % 45,16 % 83,05 % 91,74 %
Riskbuffert (%) -55,59 % 20,15 % 62,52 % 74,85 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 11,84 % 34,00 % 38,33 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!