Koncernredovisning för Sundsporten AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 036 150 984 980 917 667 916 664
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 311 4 606 3 142 17 653
Total omsättning 1 038 461 989 586 920 809 934 317
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 846 446 791 807 729 471 731 397
Övriga externa kostnader 47 887 49 615 45 613 40 792
Personalkostnader 92 820 90 203 86 393 90 410
Avskrivningar 24 125 20 239 20 365 18 094
Summa rörelsekostnader -1 011 278 -951 864 -881 842 -880 693
Rörelseresultat 27 182 37 722 38 967 53 624
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 33 771 43 584 41 874 60 626
Skatt 6 443 8 573 8 682 9 606
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 33 771 43 584 41 874 60 626
Årets resultat 27 328 35 011 33 192 51 020
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 5 578 4 952 3 946 4 205
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 284 1 895 1 902 1 698
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 33 771 43 584 41 874 60 626
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 36 826 35 673 37 829 18 176
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 111 436 99 234 87 869 78 610
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 550 2 676 3 243 24 113
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 148 812 137 583 128 941 120 899
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 32 650 32 279 31 901 30 758
Summa finansiella anläggningstillgångar 32 650 32 279 31 901 30 758
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 181 462 169 862 160 842 151 657

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 127 827 98 736 121 811 145 037
Summa varulager 127 827 98 736 121 811 145 037
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 52 915 23 690 36 711 23 610
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 21 510 17 475 15 013 21 239
Summa kortfristiga fordringar 74 425 41 165 51 724 44 849
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 95 786 91 995 85 439 82 146
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 298 038 231 896 258 974 272 032
Summa tillgångar 479 500 401 758 419 816 423 689

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 400 400 400 400
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 400 400 400 400
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 275 596 260 584 247 392 216 372
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 27 328 35 011 33 192 51 020
Summa fritt eget kapital 302 924 295 595 280 584 267 392
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 303 324 295 995 280 984 267 792
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 25 481 25 152 22 318 21 355
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 64 890 23 144 54 581 58 902
Leverantörsskulder 54 032 26 219 25 397 36 651
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 31 773 31 248 36 536 38 989
Summa kortfristiga skulder 150 695 80 611 116 514 134 542
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 479 500 401 758 419 816 423 689

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 154 148 150 153
Löner till styrelse & VD 3 572 3 566 3 427 3 200
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 59 322 57 914 55 733 57 300
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 26 224 26 894 24 575 26 935
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 73 000 73 000 73 000 53 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 436 435 3 427 2 618
Summa säkerheter 73 436 73 435 76 427 55 618
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 433 035 453 207 426 453 423 334
Summa ansvarsförbindelser 433 035 453 207 426 453 423 334
Beviljad checkräkningskredit 70 000 70 000 70 000 70 000
Utnyttjad checkräkningskredit 61 662 23 144 54 581 50 331
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 112,95 % 165,19 % 117,72 % 94,39 %
Soliditet (%) 63,26 % 73,67 % 66,93 % 63,20 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,13 % 14,72 % 14,90 % 22,64 %
Riskbuffert (%) 6,00 % 8,97 % 8,80 % 13,45 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,04 % 4,23 % 4,36 % 6,43 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 408 415 394 395
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 2 3 197
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -2 -2 -3 -197
Rörelseresultat -2 -2 -3 -197
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 17 281 20 048 40 572 2 661
Skatt 2 9 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 17 281 20 048 40 572 2 661
Årets resultat 17 279 20 039 40 572 2 861
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 16 000 20 000 40 000 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 13 1 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 13 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 17 281 20 048 40 572 2 661
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 200
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 16 000 20 000 40 000 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 13 322 12 975 12 619 12 028
Summa finansiella anläggningstillgångar 189 166 188 819 188 463 187 816
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 189 166 188 819 188 463 187 816

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 26 475 30 675 30 200 10 200
Övriga kortfristiga fordringar 17 17 2 0
Summa kortfristiga fordringar 26 492 30 692 30 202 10 200
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 005 2 870 3 724 3 939
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 30 497 33 562 33 926 14 139
Summa tillgångar 219 663 222 381 222 389 201 955

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 400 400 400 400
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 80 80 80 80
Summa bundet eget kapital 480 480 480 480
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 201 892 201 853 181 281 198 420
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 17 279 20 039 40 572 2 861
Summa fritt eget kapital 219 171 221 892 221 853 201 281
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 219 651 222 372 222 333 201 761
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 194
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 12 9 56 0
Summa kortfristiga skulder 12 9 56 194
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 219 663 222 381 222 389 201 955

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 20 000 20 000 20 000 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 254 141,67 % 372 911,11 % 60 582,14 % 7 288,14 %
Soliditet (%) 99,99 % 100,00 % 99,97 % 99,90 %
Avkastning på eget kapital (%) 7,87 % 9,02 % 18,25 % 1,32 %
Riskbuffert (%) 7,87 % 9,02 % -4,96 % 1,32 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!