Nyckeltal för Tandläkare Annica Hilliges Aktiebolag

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 432 5 256 5 183 5 142
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 15 0 11
Total omsättning 5 432 5 271 5 183 5 153
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 936 880 727 735
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 613 534 631 569
Personalkostnader 2 061 2 006 1 982 1 856
Avskrivningar 194 194 195 186
Summa rörelsekostnader -3 804 -3 614 -3 535 -3 346
Rörelseresultat 1 629 1 656 1 648 1 807
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 1 629 1 582 1 639 1 693
Skatt 374 340 360 374
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 601 1 674 1 739 1 752
Årets resultat 1 254 1 242 1 279 1 319
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 99 17 17 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 66 0 0 55
Övriga finansiella kostnader 61 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 601 1 674 1 739 1 752
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 28 -92 -100 -59
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 320 469 627 752
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 320 469 627 752
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 280 40 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 280 40 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 600 509 627 752

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 185 161 165 159
Summa varulager 185 161 165 159
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 80 54 69 57
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 292 197 181 134
Summa kortfristiga fordringar 372 251 250 191
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 3 943 4 104 3 104 3 030
Summa kassa och bank 8 511 8 211 8 807 7 281
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 13 011 12 727 12 325 10 661
Summa tillgångar 13 611 13 236 12 953 11 413

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 6 583 6 341 6 062 5 743
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 254 1 242 1 279 1 319
Summa fritt eget kapital 7 837 7 583 7 341 7 062
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 7 957 7 703 7 461 7 182
Summa obeskattade reserver 3 437 3 464 3 373 3 273
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 51 41 92 11
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 729 1 663 1 663 663
Övriga kortfristiga skulder 437 365 364 285
Summa kortfristiga skulder 2 217 2 069 2 119 959
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 13 611 13 236 12 953 11 413

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 1 000 1 000 1 000
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 400,68 % 408,99 % 427,42 % 779,14 %
Soliditet (%) 77,07 % 77,49 % 76,79 % 84,06 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,26 % 16,32 % 17,48 % 18,26 %
Riskbuffert (%) 8,63 % 12,65 % 13,43 % 12,81 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 27,14 % 31,85 % 33,55 % 33,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!