Nyckeltal för Tandläkare Widding-Persson Aktiebolag

Information 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 301 1 215 1 379 1 354
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 130 106 115
Total omsättning 1 301 1 345 1 485 1 469
Rörelsens kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 171 168 127 93
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 370 264 277 259
Personalkostnader 419 476 632 586
Avskrivningar 0 0 0 19
Summa rörelsekostnader -960 -908 -1 036 -957
Rörelseresultat 341 438 450 510
Resultat 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat före skatt 1 029 542 517 624
Skatt 226 114 109 107
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 029 542 517 624
Årets resultat 803 428 407 517
Jämförelsestörande poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 57 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 029 542 517 624
Bokslutsdispositioner 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 27 27 24 24
Summa materiella anläggningstillgångar 27 27 24 24
Finansiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 800 500 500 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 800 500 500 500
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa anläggningstillgångar 1 827 527 524 524

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kundfordringar 55 35 134 101
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 57 152 146 181
Summa kortfristiga fordringar 112 187 280 282
Kassa och bank 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa kortfristiga placeringar 1 544 1 756 1 734 1 714
Summa kassa och bank 360 1 012 664 565
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa omsättningstillgångar 2 015 2 955 2 678 2 561
Summa tillgångar 3 841 3 481 3 202 3 085

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserat resultat 2 807 2 556 2 326 1 959
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 803 428 407 517
Summa fritt eget kapital 3 610 2 984 2 733 2 476
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital 3 730 3 104 2 853 2 596
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 111 377 349 489
Summa kortfristiga skulder 111 377 349 489
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital och skulder 3 841 3 481 3 202 3 085

Noter

2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 195 177 177 150
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kassalikviditet (%) 425,23 % 318,04 % 270,49 % 173,21 %
Soliditet (%) 97,11 % 89,17 % 89,10 % 84,15 %
Avkastning på eget kapital (%) 27,59 % 17,46 % 18,12 % 24,04 %
Riskbuffert (%) -23,08 % 15,57 % 16,15 % 20,23 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 74,71 % 44,61 % 37,49 % 46,09 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!