Nyckeltal för Tinan Fastighetsbyrå AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 11 583 15 598 12 264 9 773
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 4 4 3
Total omsättning 11 583 15 602 12 268 9 776
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 226 1 659 1 202 1 008
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 115 2 586 2 564 2 343
Personalkostnader 6 538 7 589 6 208 4 515
Avskrivningar 113 113 113 109
Summa rörelsekostnader -10 992 -11 947 -10 087 -7 975
Rörelseresultat 592 3 655 2 182 1 802
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 439 3 652 2 642 1 340
Skatt 102 768 580 302
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 604 3 652 2 182 1 800
Årets resultat 337 2 884 2 062 1 038
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 16 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 3 0 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 604 3 652 2 182 1 800
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -165 0 460 -460
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 35 58 81 35
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 89 179 268 357
Summa materiella anläggningstillgångar 124 237 349 392
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 16 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 152 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 276 237 349 392

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 46 151 78 22
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 19 14 8 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 936 5 311 2 773 1 460
Summa kortfristiga fordringar 2 001 5 476 2 859 1 482
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 424 5 117 4 961 2 320
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 3 425 10 592 7 819 3 801
Summa tillgångar 3 701 10 829 8 169 4 193

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 26 42 581 43
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 337 2 884 2 062 1 038
Summa fritt eget kapital 363 2 926 2 643 1 081
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 413 2 976 2 693 1 131
Summa obeskattade reserver 165 0 0 460
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 132 249 170 147
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 990 7 604 5 306 2 456
Summa kortfristiga skulder 3 122 7 853 5 476 2 603
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 3 701 10 829 8 169 4 193

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 200 200 200 200
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 200 200 200 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 2 900 2 600 500
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 109,71 % 134,89 % 142,80 % 146,06 %
Soliditet (%) 14,44 % 27,48 % 32,97 % 35,06 %
Avkastning på eget kapital (%) 112,98 % 122,72 % 81,02 % 122,45 %
Riskbuffert (%) 16,29 % 33,71 % 26,71 % 42,90 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,16 % 23,39 % 17,79 % 18,40 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!